Rozwiążemy

Twój problem

Wypełniając poniższy formularz robisz pierwszy krok w lepiej zaprogramowaną przyszłość.Twoje dane kontaktowe

(Wszystkie pola w formularzu są wymagane)

Klauzula informacyjna

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O ADMINISTRATORZE I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest EXACO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500634, REGON: 101763079, NIP: 7292705431, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł - opłacony w całości. Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem w związku z ochroną Twoich danych osobowych, wszelką korespondencję prosimy kierować w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@exaco.pl, zaś w formie papierowej na adres: ul. Wólczańska 265, 93 – 035 Łódź.

CZĘŚĆ II - PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit „a”, „b” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, a także przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO. Przetwarzanie na tej podstawie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, związanych ze stałym rozwojem przedsiębiorstwa Administratora, zapewnieniem jak najwyższej jakości świadczonych przez niego usług oraz marketingiem bezpośrednim.

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia Administratorowi nawiązanie z Tobą kontaktu i przedstawienie oferty.

Udzielona przez Ciebie zgoda obejmuje przetwarzanie następujących danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.

Celem przetwarzania tych danych jest nawiązanie kontaktu telefonicznego, przedstawienie oferty i podjęcie negocjacji w celu zawarcia umowy.

Podane przez Ciebie dane nie będą przez nas przetwarzane w żadnym innym celu poza tym, który został podany powyżej, bez Twojej odrębnej i jednoznacznej zgody, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa Unii Europejskiej, Polski, bądź innego państwa członkowskiego, którego prawu podlega administrator, bądź podmiot przetwarzający dane. Bez Twojej zgody nie będziemy również przetwarzać innych Twoich danych osobowych.

CZĘŚĆ III – ODBIORCY

Do Twoich danych osobowych ma dostęp Administrator, podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora oraz osoby działające z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego, a także w przypadku zaistnienia podstaw prawnych ku temu – sądy i organy ochrony prawnej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

CZĘŚĆ IV - RZETELNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 1 miesiąca od daty przedstawienia oferty, a także niezwłocznie, gdy staną się zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania, bądź też po upływie terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z wymogami ochrony danych osobowych przysługują Ci również rozmaite uprawnienia. W pierwszej kolejności przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. W przypadku, w którym administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe możesz żądać ich niezwłocznego sprostowania. Jeśli natomiast Twoje dane są niekompletne możesz żądać uzupełnienia danych osobowych, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Możesz je zrealizować prosząc o nie administratora, który prześle Ci je w formie elektronicznej lub wydrukowanej albo bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie administratora.

Możesz także żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

- kwestionujesz ich prawidłowość,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz, aby dane zostały usunięte,

- Administrator nie potrzebuje Twoich danych, zaś Tobie są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,

- wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz również żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

- Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- Twoja zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta, zaś administratorowi nie przysługuje prawo do przetwarzania Twoich danych bez konieczności posiadania Twojej zgody,

- wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o którym mowa niżej,

- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej, bądź prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega administrator,

- Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem Ci usług społeczeństwa informacyjnego i nie wyraziłeś na to zgody, bądź masz poniżej 16 lat i zgody takiej nie wyraził Twój opiekun lub osoba której przysługuje władza rodzicielska lub też jesteś opiekunem lub przysługuje Ci władza rodzicielska nad osobą, która nie ukończyła lat 16 i nie wyrażałeś zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Musisz również wiedzieć, że jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W ramach przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, zaś dane były przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią lub dane były profilowane. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Skontaktuj się z nami

Exaco Sp. z o.o. ul. Wólczańska 265, 93-035 Łódź
+48 422 797 567, kontakt@exaco.pl

NIP: 7292705431

Regon: 101763079 

KRS: 0000500634

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN