Drogi Użytkowniku,

korzystanie z internetu wiąże się z pozostawianiem po sobie śladów w sieci. W przypadku naszego serwisu https://exaco.pl, śladem tym jest adres IP Twojego komputera i urządzeń mobilnych oraz dane techniczne i dane łącza Twojego urządzenia. Dane te kwalifikowane są, jako dane osobowe. Ich przetwarzanie ma na celu zapewnienie Ci prawidłowego i bezpiecznego użytkowania naszego serwisu oraz dokonanie przez nas analiz statystycznych i ocen stosowanych przez nas mechanizmów marketingowych.

Dane osobowe podlegają ochronie na mocy przepisów prawa unijnego oraz krajowego, w tym od dnia 25 maja 2018 roku także na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

Dbając o właściwe standardy ochrony danych osobowych oraz w trosce wiedzę naszych Użytkowników w zakresie przysługujących im w tej mierze uprawnień, chcielibyśmy przedstawić Ci podstawowe informacje na ten temat.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach naszego serwisu internetowego?

Administratorem Twoich danych osobowych jest EXACO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500634, REGON: 101763079, NIP: 7292705431, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł - opłacony w całości. Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem w związku z ochroną Twoich danych osobowych, wszelką korespondencję prosimy kierować w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@exaco.pl , zaś w formie papierowej na adres: ul. Wólczańska 265, 93 – 035 Łódź.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie przez nas powołanych danych osobowych będzie możliwe jedynie na podstawie Twojej zgody. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże jeżeli jej nie wyrazisz, nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną i w tym zakresie umożliwić Ci korzystania z naszego serwisu internetowego. Podstawę prawną przetwarzania danych w oparciu o Twoją zgodę, stanowi art. 6 ust. 1 lit „a” RODO.

Przetwarzany Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na umożliwieniu administratorowi dokonywania ocen podejmowanych przez niego działań marketingowych, związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego https://exaco.pl oraz analiz statystycznych w tym zakresie.

Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, obejmuje wyłącznie dane osobowe w postaci adresów IP komputerów i urządzeń mobilnych naszych Użytkowników oraz dane techniczne i dane łącza ich urządzeń. Dane te nie będą przez nas przetwarzane w żadnym innym celu poza tym, który został podany powyżej, bez Twojej odrębnej i jednoznacznej zgody. Bez Twojej zgody nie będziemy również przetwarzać innych Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały pobrane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa Unii Europejskiej, Polski, bądź innego państwa członkowskiego, którego prawu podlega administrator, bądź podmiot przetwarzający dane.

Kto będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych ma dostęp administrator, podmioty przetwarzające dane na polecenie Administratora oraz osoby działające z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego, a także w przypadku zaistnienia podstaw prawnych ku temu – sądy i organy ochrony prawnej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy należytej staranności w celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności przetwarzania Twoich danych osobowych, dlatego pragniemy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora?

W pierwszej kolejności przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. W przypadku, w którym administrator posiada nieprawidłowe dane osobowe możesz żądać ich niezwłocznego sprostowania. Jeśli natomiast Twoje dane są niekompletne możesz żądać uzupełnienia danych osobowych, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia celów ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Możesz je zrealizować prosząc o nie administratora, który prześle Ci je w formie elektronicznej lub wydrukowanej albo bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie administratora. Możesz także żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

  1. kwestionujesz ich prawidłowość,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz, aby dane zostały usunięte,
  3. administrator nie potrzebuje Twoich danych, zaś Tobie są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń,
  4. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kiedy możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych?

Możesz również żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, kiedy:

  1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. Twoja zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta, zaś administratorowi nie przysługuje prawo do przetwarzania Twoich danych bez konieczności posiadania Twojej zgody,
  3. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o którym mowa niżej,
  4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej, bądź prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega administrator,
  6. Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem Ci usług społeczeństwa informacyjnego i nie wyraziłeś na to zgody, bądź masz poniżej 16 lat i zgody takiej nie wyraził Twój opiekun lub osoba której przysługuje władza rodzicielska lub też jesteś opiekunem lub przysługuje Ci władza rodzicielska nad osobą, która nie ukończyła lat 16 i nie wyrażałeś zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jakie są inne ważne informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych?

Musisz wiedzieć, że jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W ramach przetwarzania Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu do administratora wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją, zaś dane były przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią lub dane były profilowane. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czy możesz poskarżyć się na Administratora, w przypadku naruszenia przez niego przepisów prawa?

W pierwszej kolejność prosimy o bezpośredni kontakt. Postaramy się w pełni odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Jeśli jednak jesteś niezadowolony/a z działań administratora i uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, może złożyć skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „cookies

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie strony internetowej https://exaco.pl, strona ta używa plików „cookies”. Administrator jest uprawniony do gromadzenia danych za pośrednictwem ww. plików, tj. plików tekstowych przechowujących te dane lokalnie na komputerze, bądź innym urządzeniu oraz przy zastosowaniu podobnych technologii, umożliwiających identyfikację przeglądarki lub urządzeń Użytkowników w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Administrator korzysta z tych technologii w celu realizacji usług funkcjonalnych i statystycznych.

Wyrażenie zgody na ich używanie plików w ramach naszego serwisu jest dobrowolne.

Warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies" określają ustawienia przeglądarki internetowej Użytkowników i można je samodzielnie zmienić. Niedokonanie przez Ciebie zmian ustawień w urządzeniu końcowym w zakresie plików „cookies” spowoduje, że będą one gromadzone w urządzeniu i że będą przechowywać informacje o Tobie oraz uzyskiwać do nich dostęp. Wyłączenie, bądź ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu.

Przechowywane informacje lub uzyskiwanie do nich dostępu w ramach „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na jego urządzeniu.